Pediatri

Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmakta, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 24'üncü gebelik haftasından itibaren erken doğum, çoğul gebelik, şeker hastalığı annelerin bebeği, iri bebek, anne karnında mekonyum yutmuş bebek, zor doğum sonucu oluşan beyin ve diğer organ hasarı gibi yüksek risk taşıyan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır. Küçük hastalarına gerekli olan tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, hastanenin yanı sıra Türkiye'de ve komşu ülkelerde yoğun bakım ihtiyacı duyan tüm yeni doğan bebeklere sağlık hizmeti sağlamaktadır. Bu amaçla hava ve kara ambulans sistemleri ile işbirliği içinde hizmet verilmektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde; solunum desteği (ventilatör tedavisi), kan değişimi, fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları (kol ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince damar yolu), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları, toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi), hasta başı EEG (beyin elektrosu), hasta başı EKO (Kalp ultrasonu), hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason), retinopati muayenesi (erken doğan bebeklerin göz muayeneleri) de yapılmaktadır. Ünitemiz gerekli durumlarda Çocuk Cerrahisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Gastroenterolojisi, Çocuk Metabolizma ve Endokrinolojisi'nden 24 saat destek almaktadır.

Çocuk Acil Polikliniği

Çocuk Acil Polikliniği kesintisiz 24 saat hizmet vermektedir. Çocuk Acil Polikliniği'nde acil tüm hastalar 24 saat muayene ve tedavi için kabul edilmekte, gerekli bölümlere olan konsültasyonlar (danışmalar) yarım saat gibi kısa bir süre içerisinde yapılmaktadır. Acil hastalara 24 saat her türlü tetkik ve danışmanlık hizmetleri verilebilmektedir. Acil Servis, hasta muayene yatakları, hasta izlem bölümü, yanık, alçı, cerrahi odalarından ve standart yataklardan oluşmaktadır. Oral ve intravenöz sıvı tedavileri, kan, plazma desteği, buhar ve oksijen uygulamaları, çeşitli medikal tedaviler, hasta monitorizasyonu, alçı-atel, dikiş konması, pansuman hizmetleri verilmektedir. Hastalara ait tam kan sayımı, biyokimya, kan gazı, idrar tetkiki gibi tetkikler Acil Polikliniği yanında yeralan Çocuk Acil Biyokimya Bölümü'nde hızla sonuçlandırılmaktadır.

Çocuk Yoğun Bakım

Çocuk Yoğun Bakım yakın izlem ve üst düzey bakıma ihtiyaç gösteren, 1 aylıktan 16 yaşa kadar olan hastalara temel ve ileri yaşam destek hizmetleri verilmektedir.İleri solunum desteği mekanik solunum cihazlarıyla yapılmaktadır. Konvansiyonel ventilasyonun yanısıra yüksek frekanslı ossilasyon yöntemi (HFOV) de kullanılabilmektedir. Monitorizasyon işlemi, vücut dışından veya içerisinden ‘invaziv' yapılmakta veriler merkezi monitörizasyon cihazında saklanabilmektedir. Gelişmiş teknik donanım ile, küçük cerrahi girişimlerin yatak başında yapılması mümkün olmaktadır. Röntgen cihazıyla hastaların x-ray görüntülemeleri ünite içerisinde yapılabilmektedir. Mobil Ekokardiyografi ve ultrasonografi cihazlarıyla da ileri tetkikler mümkün olmaktadır. Ünite içerisinde yapılamayacak tetkikler için ise hasta yatağı ile birlikte mobilize edilebilmektedir. Gereği halinde sürekli renal replasman tedavileri (pcrrt, cvvhd), hemodiyaliz ve aortik balon pompası ünite içerisinde kullanılabilmektedir. Hastaların özellikli durumlarına göre ağızdan, mideden, bağırsaktan veya damar içerisinden beslenmeleri devam ettirilebilmektedir. Mamalar özel mama mutfağında, damar içi besinler ise parenteral besin laboratuvarında hazırlanmaktadır. Çocuk yan dalları ile birlikte her türlü branştan uzman ile hastalar konsülte edilmekte, tedaviler uzman hekimlerin konsultasyonlarıyla yönlendirilmektedir. Her hasta için özelleştirilmiş en ileri düzeyde yaşam desteği verilirken, aynı zamanda tedavi ekibimizin bir parçası olarak gördüğümüz anne-babalara da bu zor dönemlerinde sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte destek olmaya çalışılmaktadır.

Pediatrik Enfeksiyon

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nde ünite öğretim üyeleri ve görevlileri başta olmak üzere uzman personelce; çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, hastane enfeksiyonlarına, konjenital enfeksiyonlara, enfeksiyöz hepatitlere, çeşitli nedenlerle aldıkları tedaviye bağlı veya doğuştan bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen enfeksiyonlara ve kazanılmış immünyetmezlik virüsü (HIV virüsü) taşıyan veya hastalığı gelişen çocuk ve adölesanlara yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunulmaktadır.

Çocuk Hematolojisi

Çocuk Hematoloji Bölümü, son derece yetenekli uzmanlarıyla çocuk ve ergenlerde görülen kan hastalıkları ve kanser tedavisinde özel tanı ve tedavi hizmeti vermektedir. Bölümde; tüm anemiler ( Demir eksikli anemisi, vitamin B12 eksikliği anemisi), doğuştan oluşan kan hastalıkları (Akdeniz anemisi), kemik iliği yetmezlikleri, çocukluk çağı lösemileri, kanam diatezi gibi hastalıklar tedavi ediliyor, trombozis (anormal pıhtı oluşumu ) veya başka bir kan bozukluğu varsa komplikasyonların önlenmesi de dahil olmak üzere özel tanı ve tedavi hizmeti sağlar.

Çocuk Onkolojisi

Çocukluk çağı kanserlerinin tedavileri ve hasta hizmetleri ünitemizde yapılmaktadır. Çocukluk çağı kanserleri yurt dışı merkezleri aratmayacak şekilde birçok disiplinle işbirliği içinde yürütülmektedir. Çocuk cerrahisi, ortopedi, beyin cerrahisi, göz, kulak-burun-boğaz bölümlerinde tümör cerrahisi ile uğraşan uzman doktorlar, çocukluk çağı tümör örneklerinin de incelendiği erişkin ve pediatrik patoloji bölümleri ile işbirliği içindeyiz. Sadece Onkoloji hastalara hizmet veren radyoloji merkezleri ve biyokimya bölümleri vardır. Hastalarımız protokol dahilinde gereksinim duyulan radyoterapilerini, radyasyon onkolojisi bölümünde almaktadır. Ayrıca kanserli hastalarda ilaç dirençliliğinin araştırıldığı özel laboratuvarı vardır. Hastaların kan alma, enjeksiyon, kateter bakımı, kan ürünleri transfüzyonu, kemoterapi verilmesi yanında, kanserli çocuklarının bakımı konusunda aile eğitimleri de verilmektedir. Kemoterapi ilaçları son teknoloji ile donatılmış merkezinde hazırlanmaktadır. Hastalarımıza tanı, tedavi ve tedavi yanıtı değerlendirmeleri için yapılan kemik iliği aspirasyon, lomber ponksiyon veya diğer vücut sıvılarının siitotantrifüj incelemeleri bölüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmektedir. Çocuk Onkoloji Polikliniği'nden ayrı olarak tanı girişimleri yapılması, kemoterapi verilmesi veya nötropenik ateş ve benzeri sorunlar nedeniyle çocuk hastaların yatırılarak izlendiği Çocuk Onkoloji Servisi yer almaktadır.

Çocuk Romatolojisi

Çocukluk çağında böbrek ve idrar yolları hastalıkları, hipertansiyon ve romatizmal hastalıklar (ailevi Akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozus, eklem romatizması gibi) sanıldığından çok daha yaygındır. Tüm hasta hizmetleri her biri dünya çapında ün yapmış öğretim üyeleri ve görevlileri olan kendi alanında uzman doktorlar tarafından verilmektedir. Ayrıca kronik böbrek yetmezliği olan hastalara hemodiyaliz hizmeti verilmekte ve hastaların uzun dönem izlemi yapılmaktadır. Hastalar böbrek nakline hazırlanmakta ve sonrasında da takip edilmektedir. Hemodiyaliz ünitesinde kullanılan aletlerimiz son teknoloji ürünü olup, bu konuda oldukça tecrübeli olan hemşire ve teknisyenlerimiz tarafından hizmet verilmektedir.Ayaktan periton diyalizi son yılların en önemli buluşlarından biri olup, kronik böbrek yetmezliği olan hastaları saatlerce hemodiyaliz aletine bağlı olmaktan kurtarmış, çocukların okul ve sosyal yaşantısı engellenmeden diyalizlerinin devam etmesini sağlamıştır. Daha da önemlisi çocukları, uygulaması oldukça zor olan, böbrek yetmezliği diyetinden kurtarmış, büyüme ve gelişmelerinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olmuştur. Ünitemizde bu konuda özel olarak eğitilmiş bir hemşire yardımı ile, yine uzman doktorlarımızca ayaktan periton diyalizi hastalarının izlemi yapılmakta ve hastalara gerekli eğitim verilmektedir.Ünitemizde tanısal amaçlı böbrek biyopsisi de yapılmaktadır.Bölümümüz çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının tanı, tedavi ve izleminde Türkiye'nin en önde gelen merkezidir. Toplumumuzda çok yaygın görülen ve tedavi edilmediği takdirde amiloid birikimi sonucu kronik böbrek yetmezliği gelişen ailevi Akdeniz ateşinin genetik tanısı, tedavisi ve izlemi yapılmaktadır.Laboratuvarımızda ise nefrolojik ve romatizmal hastalıkların tanısında kullanılan rutin tetkiklerin yanı sıra ANCA, SAA, C3 nefritik faktör, IgD düzeyi gibi özel tetkikler de çalışılabilmekte ve bu özelliği ile Türkiye'de tek merkez olma özelliğini korumaktadır.

Pediatrik Kemik İliği Nakli

Kemik iliği nakli tedavinin ismidir. Nakil gününe 0.gün denir. Ancak nakil tedavisi nakil işleminden önce ardı sıra verilen yoğun kemoterapi bazen radyoterapi, infeksiyon ajanlarına karşı ve bazı organ toksisitesine karşı verilen ilaç tedavileri ile başlar. Zorlu günler nakil sonrası yoğun kemoterapinin hastalıklı doku dışındaki dokulara hasarı ile başlar. Saçlar dökülür. Ağızdan başlayarak bütün sindirim kanalı hasar görür. Ateş yükselir, dışarıdan kan ürünü verilmesi gerekir. Zorlu günler verilen kan kök hücrelerinin yeniden kan sistemini kurmaya başlaması ile gerilemeye başlar.
Allogeneik nakil sonrası başkasına ait bağışıklık hücrelerin girdiği bedeni yabancı tanıyıp hasar vermesi olasılığı hep vardır. Bu olasılığı azaltabilmek için değişik ilaçlarla koruma verilir.

Kemik iliği nakli olarak isimlendirilen kan kök hücre naklinin yan etkileri çok sayıdadır. Başlıca yan etkileri söylemek gerekirse enfeksiyonlar, ağız ve barsak yarası, karaciğer hasarı, böbrek yetmezliği, kan değerlerinde azalma, solunum ve kalp yetmezliği, beyin işlev kusuru, pıhtılaşma kusurları erken dönemde (ilk 80 – 100gün) görülen yan etkilerdir.

Geç dönemde yine infeksiyonlar, ilaç hasarları, özellikle hormonal yetersizliğe yol açan organ hasarları ve ikinci kanser gelişmesidir. Her dönemde nakil gerektiren hastalık nakile rağmen geri gelebilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

Oyun alanlarından balık figürlerine, akvaryumdan sallanan oyuncaklara kadar bir anaokulunu andıran görüntüsü ile hastanelerin en renkli atmosferine sahip bölümlerdir. Çocuklar, özel olarak yaptırılan akvaryumda balıkları seyrederek masalarda oyun oynayabilmekte ve sallanan oyuncaklarla eğlenebilmektedir. Çeşitli oyuncakların yanı sıra polikliniğin duvarları, tavanı hatta döşemeleri çocukları eğlendirecek detay ve renklerle süslüdür. Bekleme salonu da yeni doğan ve diğerleri için ikiye ayrılmış durumdadır. Böylece alt değiştirme ve emzirme ayrı mekanlarda yapılabilmekte, hem çocuklar hem de anne babaları konforlu bir bekleme süresi geçirmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, çok deneyimli uzmanlardan oluşan kadrosuyla, çocuklar için özel tasarlanmış ve ileri teknoloji ile donatılmış poliklinik, yataklı servis ve yoğun bakım alanlarında, tanı ve tedaviye yönelik her türlü hizmeti vermektedir. Bölümde, Intrauterin (anne karnındaki) hayattan itibaren izlenmeye başlanan bebekler, doğum sonrası mental-motor gelişim, beslenme, aşı ve koruyucu hekimlik programları ile takip edilmektedir.

Çocuk Cerrahisi

Bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar (0-16 yaş) çocuklarla ilgili tüm cerrahi işlemler yapılmaktadır. Kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, çocuk endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler ve travma cerrahisi, çocuk cerrahisinin uğraş alanlarıdır. Ayrıca çocuklarda çeşitli nedenlere bağlı organ yetmezliği durumlarında karaciğer, böbrek ve ince barsak transplantasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler yapılırken, güvenilir anestezi ilaçlarının kullanımı ve gelişmiş teknolojinin yakından takibi.

Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk Endokrinoloji, çocuklarda büyüme bozukluklarının ve hormonların fazla veya eksik salgılanmasına bağlı olarak gelişen hastalıkların takip ve tedavileri yapmaktadır. Büyüme hormonu ölçümü, tiroid fonksiyonları, ergenlik, böbrek üstü bezi fonksiyonları, şeker metabolizması ve erbezleri fonksiyonu değerlendirilmesi, idrar yoğunlaştırıcı hormon etkisi ölçümü, kortizol fazlalığı, büyüme hormonunun etkisi, cinsiyet belirleme gibi testler yapılmaktadır.

Çocuk Kardiyoloji Ünitesi

Anne karnında kalp hastalığı tanısı başarılı bir şekilde konularak, doğumsal kalp hastalıklarının bebek henüz anne karnındayken ortaya çıkarılması mümkün olmaktadır.

Yeni doğmuş bebeklerin kalbi ekokardiografi yöntemi ile incelenebilmekte, anne karnındaki bebeklerin de kulakla duyulamayacak dalga boyundaki ses dalgaları sayesinde, “fetal ekokardiografi” ile kalp sağlığı değerlendirilebilmektedir. Tecrübeli uzmanların elinde bu yöntemin hiçbir yan etkisi olmadığı kabul edilmiştir. Fetal ekokardiyografi dışında 0-16 yaşlar arasındaki çocuklarda aşağıdaki tetkikler yapılabilmektedir:

12 kanal yüzey EKG.

Holter monitorizasyon: Ritim bozukluklarını tespit etmek için uygulanan 24 saatlik ambulatuvar (hastaneye yatırılmadan ayaktan yapılan) EKG.

Event Recorder: Aritmi sırasında kayıt yapan bu cihaz da ritim bozukluklarının tespitinde kullanılmaktadır.

Tilt-table testi: Çocuklarda baygınlık nedenlerini araştırmada kullanılır.

2 boyutlu dopler ve renkli dopler ekokardiyografi: Kalbin yapısını, kalbi besleyen damarları, kalp duvarlarındaki delikleri incelemek için kullanılır. Ayrıca kalbin ve kalp kapaklarının fonksiyonlarını değerlendirmeye yarar.

Kalp kateterizasyonu (anjiyografi).

Girişimsel Kardiyoloji: Ameliyat gerektiren bazı kalp hastalıklarının ameliyata gerek kalmadan kalp kateteri ile düzeltilmesi.

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ünitesi

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ünitesi'nde, çocukların ruhsal davranış ve gelişimleri değerlendirilir. Bölümde, ailelere çocuklarının iç dünyasını keşfetme yolculuğunda destek olunarak, daha mutlu bireyler yetiştirmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Çalışma konuları, bireysel psikoterapi, grup terapisi, oyun terapisi, aile terapisi, ilaç tedavisi, okullara eğitim danışmanlığı, çocukların ruhsal ve zihinsel yönden değerlendirmeleri ve topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinden oluşur. Çocukların okul çağında yaşayacakları eğitimsel problemlerin ve başarısızlıkların değerlendirilmesi, dikkat bozukluğu, hiperaktivite, öğrenme güçlüğünden kaynaklanan problemlerin tespit ve tedavi edilmesi sağlanır.

Çocuk Nörolojisi Ünitesi

Çocuk Nörolojisi Ünitesinde; toplumuzda sık görülen öğrenme güçlüğü, ateşli ve ateşsiz havale, epilepsi (sara), dikkat dağınıklığı, gelişim geriliği, hiperaktivite, davranış bozukluğu, kas ve sinir hastalıkları, mental retardasyon (zeka geriliği) ve /veya multipl konjenital anomaliler tetkik ve tedavi edilmekte ve bölümümüz bu konularda referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Ünitemizde serebral görüntüleme teknikleri, zeka testleri, video EKG, EMG, kas biyopsisi, sitogenetik ve moleküler tetkikler yapılabilmektedir.

Çocuk Nefrolojisi Ünitesi

Ünitemizde bebeklerin ve çocukların idrar yolları ve böbrek hastalıklarının tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Doğuştan veya sonradan ortaya çıkan enfeksiyonlar, kanamalar, kistler, tümörler, böbrek yetmezlikleri, hipertansiyon, FMF (ailevi Akdeniz ateşi), ve böbrek ve idrar yolları taşları bu ünitenin sorumluluk alanına girmektedir.

Allerji Ünitesi

Çocuklarda alerjik hastalıkların teşhis ve tedavisi alerji uzmanlarınca yapılmaktadır. Sadece alerji testi, kan tahlili ve solunum fonksiyon testleri teşhis için yeterli değildir. Bu konuda eğitimli ve deneyimli  alerji hekimleri alerji testlerinin hangi teknikle yapılacağını şikayet ve muayene bulgularına göre değerlendirmekte ve sonuçları da başarı ile yorumlamaktadır.

Alerjik hastalıkların çocuklarda görülme sıklığı, her geçen gün artmaktadır. Her 6-7 çocuktan 1'inde astım olduğu, her 10 çocuktan 1'inde alerjik nezle ve her 20 çocuktan 1'inde egzama görüldüğü bildirilmektedir.

Çocuk Alerjisi ve Astım Bölümü'nde Yapılan Testler:
Alerji Deri Testleri: Alerjik hastalıklara neden olan alerjenleri tespit etmek için Deri Prick Testleri yapılmaktadır. Bu testler, alerjinin nelere bağlı olduğunu tespit etme amacına yönelik olarak yapılır. Deri testleri; yenidoğan bebekler de dahil olmak üzere her yaşta yapılabilmektedir.

Patch Testleri (Yama Testleri): Temas sonrası oluşan alerjik hastalıkların teşhisinde ve gıda alerjilerinin Tip 1 alerjik reaksiyondan farklı gelişen alerjilerin teşhisinde uygulanan testlerdir.

Kanda Alerji (Besin ve İnhalan) Testleri: Kanda alerjen spesifik IgE ölçümü; klinikte en hassas, gelişmiş ve güvenilir yöntem ile yapılmaktadır.

Astım Kontrol Testi: Astımın teşhisinde, kontrolde olup olmadığını anlamak için çocuğun nefesindeki nitrik oksit seviyesine bakılmaktadır. Çocukların kolayca yapabilmeleri için bu test, bilgisayarda animasyon programları ile birlikte yapılmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testleri: Solunum fonksiyon testleri 6 yaş ve daha büyük çocuklarda yapılmaktadır. Bu test, astım ve diğer akciğer hastalıklarının tanısı için oldukça önem taşımaktadır. Klinikte ayrıca astım tanısı alan hastaların takiplerinde yapılan kontrol solunum fonksiyon testleri ile ilaç tedavisinden yarar görüp görmedikleri ve hastalığın kontrol altında olup olmadığı saptanabilmektedir.

İmmünoterapi (Alerjen Aşı Tedavisi): Alerjen İmmunoterapi ile alerjenlere karşı direnç kazandırılır ve altta yatan astım ve alerjik rinitin iyileşmesi sağlanır. Gerek subkütan, yani cilt altı enjeksiyon şeklinde, gerekse sublingual, yani dilaltı aşılama klinikte uygulanmaktadır.
Ter Testi: Ter testi; kistik fibroz hastalığının olup olmadığını göstermek için yapılan bir testtir. Bu testin, özellikle doğuştan olan bu hastalığın, erken tanı ve tedavisi için mutlaka yapılması gereklidir.

Nükleer Tıp (GÖR Sintigrafisi vb.):Tedaviye dirençli vakalarda reflü sintigrafisi gerekebilmektedir. Klinikte, reflü sintigrafisi çekilmektedir.
Radyoloji (Tomografi, BT Anjiyo, MR vb.):Astım ve alerjik hastalıklarının ayırıcı tanısında radyoloji bölümü çok önem taşımaktadır. Bölümümüzde, en üst teknolojiyle donatılmış cihazların olması ve filmlerin yorumlanması konusunda çok tecrübeli hekimlerin olması çok büyük fayda sağlamaktadır.

Formunuz Gönderiliyor

Lütfen Bekleyiniz...